Werkgevers laten geld liggen: sociale regelingen beter benutten

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers geld laten liggen bij de salarisadministratie. Vier tips om sociale regelingen beter te benutten

Het is niet zo raar dat werkgevers te weinig gebruik maken van sociale regelingen. Het sociaal zekerheidsstelsel is complex en verandert nogal eens een keer. Vooral bedrijven met arbeidsgehandicapten in dienst kunnen veel besparen. Een arbeidsgehandicapte is iemand die een ziekte of gebrek heeft, wat een belemmering vormt bij het verkrijgen of verrichten van werk. Wie mensen met een arbeidshandicap in dienst heeft, kan gebruikmaken van vier sociale regelingen.

Korting op de WIA/WAO- en WW premie

Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal € 7000 per jaar. Deze korting geldt voor werknemers van 56 jaar en ouder en voor jongeren tussen de 18 en 26 jaar die uit een WW-of bijstandsuitkeringen komen. www.subsidicalculator.nl

De no-riskpolis of looncompensatie bij ziekte

Als uw werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, vraagt u een Ziektewetuitkering aan. U betaalt zijn loon door en verrekent de uitkering daarmee. Bij de doelgroep minder dan 35% arbeidsongeschikt kan de no risk polis van toepassing zijn, maar dit is niet altijd het geval. Kijk goed in de WIA-beschikking of neem anders contact op met zijn/haar arbeidsdeskundige. www.uwv.nl

No-riskpolis en ziek uit dienst

Heeft u een medewerker in de no-riskpolis die ziek uit dienst gaat en in de ziektewet en/of in de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) terechtkomt? De bijbehorende uitkeringen komen niet voor rekening van de werkgever. Laat daarom uw beschikking gedifferentieerde premie WGA en WHK door uw boekhouder controleren. Heeft u premies ten onrechte betaald? Vraag deze dan terug!

Werkplekaanpassing

Een aanpassing van de werkplek kan noodzakelijk zijn om uw werknemer het werk uit te laten voeren. Voorbeelden hiervan zijn een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek. Werkplekaanpassingen kunnen vergoed worden door UWV. Alleen speciale aanpassingen kunnen vergoed worden; zaken die horen bij de standaarduitrusting van een bedrijf vallen daar niet onder. www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-vergoeding-voorzieningen-werkgever

Hoe zit het met u?

Heeft u medewerkers met een arbeidshandicap in dienst? En zo ja, om welke medewerkers gaat het? Zelfs een werknemer is zich er niet altijd van bewust dat hij of zij een arbeidshandicap heeft. Die brief van het UWV is allang weer vergeten of hij of zij weet niet dat de status “arbeidsgehandicapt” ongemerkt is verworven, bijvoorbeeld op basis van een training tegen rugpijn bij een vorige werkgever.

De oplossing

Vraag elke werknemer of hij of zij een arbeidshandicap heeft. Daar mag de eerste twee maanden na indiensttreding over gezwegen worden, daarna niet meer. Eventueel kun je de werknemer een machtiging vragen om dit na te gaan bij het UWV.

Door: Monique Mijnders, register arbeidsdeskundige